گزارش دریافت بخشی دیگر از یارانه بذر سال 95

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، نماینده واحد فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس پس از تنظیم و ارسال مدارک مربوط به یارانه بذر سال 95به سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و رفع واخواهی های مربوطه در اردیبهشت ماه سال جاری موفق به در یافت بخش دیگری از مطالبات فوق الذکر  گردیده وتحویل امور مالی شعبه نموده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید