بازدید گروه پایش ستاد از عملکرد گروه بازدید استان زنجان

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی وبازرسی، بازرسین مددیریت آقایان سیدی وشریف رضویان از گروه پایش ستاد عملکرد گروه پایش استان زنجان رابررسی وانبار کارگزاران بازدید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید