گزارش بازدید از کودهای وارده به استان قم در اردیبهشت ماه سال جاري

.

در راستای اجرای نظام کنترل و کیفیت کودهای وارده به استان و دستورالعمل های مربوطه، در اردیبهشت ماه سال جاری از 100 تن کود اوره گرانوله پردیس عسلویه و 286 تن اوره گرانوله پتروشیمی شیراز  بازدید بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید