صورتحساب پیمانکاران تخلیه و بارگیری جهت پرداخت ارسال گردید

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

  به گفته فیروز هرمزی مدیر توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با توجه به انجام عملیات تخلیه و بارگیری در مبادی کشور توسط پیمانکاران مربوطه و تامین نیاز بخش کشاورزی در این فصل سال ، صورتحسابهای پیمانکارن پس از بررسی دقیق و انجام مراحل قانونی جهت پرداخت به امور مالی ارسال شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید