حضور نمایندگان طرح و برنامه دفتر مرکزی در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در روز شنبه مورخ 98/2/28 کارشناسان مدیریت طرح و برنامه دفتر مرکزی آقایان طاهباز و معتمدی جهت بررسی اعتبارات در استان قم حضور یافتند و موارد مورد نظر را بررسی نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید