آغاز خرید تضمینی کلزا در استان مازندران

طرح خرید تضمینی محصول دانه روغنی کلزا در استان مازندران در حالی آغاز شده است که تامین نهاده های کشاورزی ویژه این محصول به خصوص انواع کودهای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و توزیع آن در بین کشاورزان کلزا کار سبب شده تا تولید این محصول نسبت به سال قبل هم به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی از افزایش چشمگیری برخوردار گردد .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران وبه نقل از مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران، از ابتدای سال زراعی تا کنون نزدیک به 10هزارتن انواع کودهای کشاورزی ویژه دانه های روغنی در مناطق شرق و مرکزی استان مازندران برای توسعه کشت دانه های روغنی به ویژه کلزا توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان کلزا کار متقاضی استان مازندران توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید