عودت کود سولفات آمونیم تولیدی شرکت فاتح فرآور کیمیا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان فارس، با عنایت به مکاتبات معاونت محترم فنی و کنترل کیفی دفتر مرکزی شرکت و تاکید مدیر محترم بازرگانی داخلی مبنی بر عودت کود سولفات آمونیم تولیدی شرکت صنایع شیمیایی فاتح فرآور کیمیا با توجه به غیر قابل بودن کود مذکور وبرابر مکاتبه انجام گرفته باشرکت فوق الذکر نماینده شرکت فاتح فرآور کیمیا با مراجعه به انبار سازمانی وتنظیم صورتجلسه نسبت به عودت و حمل مقدار 3تن کود سولفات آمونیم ارسالی  اقدام نموده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید