گزارش نهایی ورود و توزیع بذور کلزای وارداتی به انبارهای استان البرز

.

 در اجرای امر خطیر تهیه ، تامین ، تـدارک و توزیع بذور کلزا این مـدیریت در 2 ماهه گذشته موفق به دریـافت میزان حـدود 300000 کیلوگرم انواع بـذور کلزای ارقـام زمسـتانه و بهـاره وارداتی ( فرانسوی ، آلمـانی ، استرالیایی و . . ) در 27 رقم و ارسال طی 160 سرویس بار به نقاط اعلامی استانهای هدف شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید