بازدید استاندار ، مدیرعامل و رئیس سازمان از پروژه نمایشگاه استان البرز

.

در مورخ 9/8/95 جناب آقاي سیدحمید طهایی اسـتاندار محترم اسـتان البرز ، جناب آقاي دکتر سـیف مدیرعامل محترم و عضـو هیــات مــدیره ، جنـاب آقـاي مهنــدس موسـوي رئیس محـترم سازمـان جهادکشاورزي اسـتان به همراه مدیران دستگاه هاي استانی از روند عملیات اجرایی پروژه نمایشگاه دائمی نهاده کشاورزي استان البرز بازدید فرمودند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید