پایش عملکردي کارگزاران توزیع نهاده کشاورزي استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز :در مورخ 98/2/25 توسط کمیته کنترل، بازرسی و نظارت، به منظور بررسـی و پایش عملکرد توزیع  نهاده هاي کشاورزي، از کارگزاران توزیع نهاده هاي کشاورزي استان البرز بازدید بعمل آورده و نتایج بازدید در قالب صورتجلسه تنظیم و ابلاغ گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید