گزارش عملکرد فروردین ماه استان گیلان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان گزارش داد:

کود کشاورزی :   

ضمن تامین ذخایراستراتژیک درانبارهای سازمانی ، ومقدار7319550 کیلوگرم کودشیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیلان به فروش رسیده ، ومقدار 885312کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم ازمبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است، مقدار5241950 کیلوگرم کودشیمیایی مستقیم به انبار کارگزاریهای سطح استان از مبادی ارسال شده است  و کود های شیمیایی فله ارسالی ازمبادی به میزان 1200000 کیلوگرم در فروردین  ماه کیسه گیری گردیده است .

بذر:

هماهنگی ونظارت برتوزیع بذورتدارک شده

توزیع کامل بذرهای اصلاح وگواهی شده طبقات مختلف بذری

هماهنگی با مدیریت های جهاد کشاورزی درتحویل بذور به عاملین توزیع

شرکت درجلسه کمیته بذر استان .

امور آموزش :

جمع بندی وارسال مدارک آموزشی 1397 کارکنان به ستاد

برگزاری کارگاه آموزشی پیمانکاران تولید بذرهای گواهی شده طی دو روز درمحل آموزشکده نهاده های کشاورزی ( ساختمان زنده یاد رئوف ) شرکت

اعلام رئوس برنامه های عملیاتی

امورماشین آلات :

تشریح وضعیت اجاره سامانه های بوجاری وارسال آن به ستاد

تفویض اختیار مسئولیت گروه کارشناسی تعیین قیمت پایه معاملات ازسوی مدیریت محترم شرکت

تعیین قیمت پایه معامله برای فروش به صورت حراج ضایعات حاصل از بوجاری وبرآورد نیاز اعتباری برای پیمان قرارداد نیروهای حفاظت فیزیکی شرکت .

امور سم  :

اعلام نیاز سموم محصولات تولیدی آبیک .

اموراداری :

پاسخ به مکاتبات درون سازمانی وبرون سازمانی ارجاعی به حوزه اموراداری به تعداد حدود179مورد

انجام خدمات اموررفاهی کارکنان شامل جمع آوری هزینه های بیمه تکمیلی وارساال آن به بیمه پارسیان وهمچنین تعویض دفاتر درمانی

اقدام درخصوص مقدمات استعلام  اجاره دادن انبار تولم شهر

انجام امور مربوط به استعلام قرارداد خدمات خودروئی وانعقاد قرارداد باپیمانکار

انجام امور مربوط به الحاقیه عملیات بوجاری وصدور الحاقیه قرارداد

انجام امور مروط به الحاقیه قراردادخدمات خودروئی وصدور الحاقیه

پیگیری امورمربوط به احکام کارگزینی همکاران ودریافت احکام کارگزینی آنان

اقدام درخصوص برگزاری استعلام مزایده فروش شلتوک برنج خزرفاقد قوه نامیه استاندارد

هم اندیشی درخصوص کارهای کمیسیون معاملات بادبیران کمیسیون معاملات استانهای مازندران ، گلستان ، سمنان به عنوان دبیر معین استانهای مذکور وهمچنین سایر استانها درخصوص چگونگی انجام برگزاری مناقصات واستعلامات ازطریق سامانه ستاد

کنترل ونظارت برکارهای کارپردازی واستعلامهای داخلی ونظارت براستعلام ازطریق سامانه ستاد

ارائه گزارش روزانه وماهیانه ازوضعیت کارکرد کارکنان به حوزه مدیریت درحدود 18مورد

انجام کارهای مربوط به مکاتبات همکاران برای درخواست مهمانسراازسایر استانها وپذیرش مامورومهمان درمهمانسراهای استان به تعداد مورد تقاضا وظرفیت مهمانسراها

احصاء مشکلات ونیازهای ابنیه های استان وانعکاس آن به مدیریت

برگزاری جلسات کمیسیون معاملات وکارگروه مالی و اداری وتنظیم صورتجلسه آنها به ترتیب 3 و0 مورد

نظارت برقراردادهای امور خدماتی وپشتیبانی و خدمات خودروئی .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید