توزیع 11350کیلوگرم بذرکلزا دراستان اردبيل

به گفته مهندس امیر رونقی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

به گفته مهندس امیررونقی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل با هماهنگی مدیریت زراعت جهاد کشاورزی استان ومدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه ازمجموع 11350کیلوگرم بذرکلزا ، مقدار7500 کیلوگرم بین کشاورزان بطورکامل توزیع گردید ومیزان باقیمانده نیزدرحال توزیع می باشد مهندس رونقی درادامه ارقام بذورکلزا توزیع شده را رقم نپتون، الوایز،ناتالی،دانوب،آرتیست،هیدرومیل والوانسوبیان نمودند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید