نمونه برداری از محموله 200 تنی کود سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، به منظور استقرار نظام کنترل کیفی و پایش مواد کودی، اعضاء کمیته نمونه برداری شرکت خدمات حماتی کشاورزی استان البرز متشکل از معاون فنی، مسئول حراست و رئیس اداره بازرگانی با حضور در انبارهای سازمانی از محموله وارده 200 تنی کود سولفات پتاسیـم گرانول تولید داخل مربوط به شرکت صنعت پتاس آسیا نمونه برداری نموده و به برای تجزیه کیفی به آزمایشگاه ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید