صدور گواهینامه ی آموزشی جهت کارگزاران توزیع انواع کود شیمیایی

به گزارش رابط روابط عمومی واحد طرح و برنامه،  از ابتدای سال جاری تا کنون واحد آموزش و بهسازی نیروی انسانی 213 برگ گواهینامه ی آموزشی جهت دوره های برگزار شده در سطح استانها برای کارگزاران محترم صادر کرده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید