برگزاری جلسه پایش کود دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، دومین جلسه پایش بازار کودهای شیمیایی در مورخ۹٨/۰۲/۲۳ در محل دفتر ریاست سازمان جهادکشاورزی استان کرمان باحضور مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ،رییس وکارشناسان مرکزتحقیقات کشاورزی استان،رییس تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان،نماینده سازمان صنعت ومعدن وتجارت و معاون فنی و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزارگردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید