برگزاری جلسه نظارت بازار در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، جلسه ای با حضور ریاست محترم سازمان پیرامون نظارت بر توزیع کود و تنظیم بازار تشکیل گردید و مقرر شد همچون گذشته کلیه کشاورزان مراجعه کننده نسبت به خرید کود ازطریق اطلاعات موجود در سامانه کنترل و بعد از یاداشت مشخصات و اخذ اسناد نسبت به تحویل کود اقدام گردد و چنان چه موارد مشکوک مشاهده گردد جهت اقدام بعدی ، به نزدیک ترین مرکز جهاد کشاورزی مراجعه تا نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید