برگزاری جلسه دستگاه نظارتی در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، جلسه در روز سه شنبه مورخ 1398/2/18راس ساعت 13:30با دستگاه نظارتی استان و مدیران محترم جهاد کشاورزی استان پیرامون نظارت و دقت در ارائه خدمات به کشاورزان و دامداران تشکیل و مقرر گردید منبد مشکلات موجود در حوضه ها برای ارائه خدمت بهینه به مردم قبل از ایجاد مشکل هماهنگ و گزارش شود تا خللی در ایجاد خدمات به کشاورزان ایجاد نشود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید