مناقصات واگذاری امور حفاظت فیزیکی، نگهبانی، امور خدماتی و پشتیبانی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، جلسه کمیسیون معاملات به منظور بازگشائی پاکات مناقصات واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی در تاریخ 15/2/1398 و امور خدماتی و پشتیبانی در تاریخ 17/2/1398 از طریق سامانه ستاد در محل مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برگزار گردید و عقد قرارداد با برنده مناقصه در حال انجام است .

تعداد 3 شرکت واجد شرایط در مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و تعداد 5 شرکت نیز در مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت داشتند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید