کارگاه آموزشی انتقال دانش فنی توسعه کشت دانه های روغنی آفتابگردان لاکومکا

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانغربی شهرستان خوی

کارگاه آموزشی مراحله داشت آفتابگردان رقم لاکومکا در مـورخه 95/7/26 در اسـتان آذربایجـانغربی برگزار گردیـد. در این کارگـاه تعـداد 70 نفر از کارشـناسان اسـتانهاي آذربایجـانغربی، شـرقی، کردسـتان، همـدان، قزوین و دفـتر مرکزي تهران حضور داشتند. در ابتـداي کارگاه بازدید از مزارع کشت شده آفتابگردان رقم مذکور در شهرسـتان خوي برگزار گردید و بحث و تبـادل نظر در مزرعه انجـام گرفت و سـپس سـاعت 15 کلاس آموزشـی در محـل مرکز آموزش تعـاونی سازمان تعاون روسـتایی شهرسـتان ارومیه برگزار گردیـد که در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجیـد آقاي قربانی مدیر شـرکت خدمات حمایتی کشاورزي اسـتان آذربایجانغربی ضـمن عرض خیر مقدم به حاضـرین در خصوص اهمیت دانه هاي روغنی و جایگاه اسـتان در این محصول بیاناتی ارائه نموده و سـپس دکتر الکساندر بوشـنف نسبت به ارائه مطالب در خصوص داشت مزارع آفتابگردان و نقاط ضعف و قوت مزارع مورد بازدید پرداختند و در پایان جلسه پاسخ و پرسـش انجام گرفته و کلاس آموزش تئوري راس ساعت 18 به پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید