برگزاری مناقصه استان همدان

به گزارش رایط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مناقصه  امور خدماتی و پشتیبانی  در خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ساعت 10 صبح  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با موفقیت برگزارگردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید