ثبت دوره های آموزشی سال 1397 در سامانه ی MIS (Management Information System)

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه، اداره آموزش و بهسازی نیروی انسانی از ابتدای اسفند ماه سال 1397 تا کنون بالغ بر 930 برگ ، فرم اطلاعات آموزش کارکنان ستاد و استانها را در سامانه MIS ثبت و در پرونده ی آموزشی همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار داده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید