بازگشایی پاکات مناقصه در بندرعباس

.

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان، مراسم بازگشایی پاکات مناقصه مربوط به تعیین برنده پیمانکار حمل نهاده های کشاورزی از انبار سازمانی به کارگزاران در سطح استان به مقدار 8000 تن انجام شد که در نتیجه شرکت حمل و نفل آبادان برنده این مناقصه اعلان گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید