مهندس علی اكبر ندرلو، مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز خبر داد:

ورود و توزیع کلزای رقم هایولا 61 بهاره استرالیایی در استان البرز

مدير محترم شركت خدمات حمايتي كشاورزی استان البرز، جناب آقای مهندس ندرلو از ورود بذر کلزای رقم هایولا 61 بهاره استرالیایی و توزيع به استانهای تعيين شده در اسرع وقت خبر داد:

در مورخ 95/7/5 ساعت 10 صبح ، دو دسـتگاه تریلر حامـل بـذور کلزای رقم هایولا 61 بهاره استرالیایی به میزان 33000 کیلـو گرم به انبار این اسـتان واصـل و بـا عنایت به طرح توزیع و مجوز حمل های صادره با تلاش های بی شائبه پرسنل ساعی و خدوم استان البرز نسـبت به ارسال بـذور کلزای بهاره استرالیایی به 13 استان کشور در یوم جاری توسط پایانه مسافربری و حمل و نقل جاده ای اقدام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید