بررسی و پایش کود توزیعی کارگزاران استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز : بـا عنـایت به ضـــرورت کنـترل و نظـارت اســـناد توزیـع کودهـای کشـاورزی توسط کارگزاران و شـبکه رسـمی توزیع و پایش های میـدانی، کارشناسان فنی و بازرگانی در معیت مسئول حراست مدیریت در مورخ 98/02/08 بـا حضور در کـارگزاری شهرســتانهـای استان رونـد و نحـوه توزیع، فـاکتور فروش، حواله هـای صادره و اسناد دریافتی کشاورزان را کنترل و بررسی نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید