توزیع 12000تن انواع نهاده کشاورزی در فروردین ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
در راستای تأمین نیاز کشاورزان و ارسال بموقع انواع نهاده های کشاورزی به مقاصد تعیین شده، در فروردین ماه سال جاری مقدار12000تن انواع نهاده های کشاورزی توزیع و تحویل کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید