تخلیه کودکلرورپتاسیم درانبارمرکزی کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
اولین محموله کود فله کلرور پتاسیم پودری در انبار مرکزی کرمان تخلیه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید