انتخاب پیمانکار نیروهای خدماتی و پشتیبانی و حفاظتی سال 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان،

مناقصه انتخاب پیمانکار نیروهای خدماتی و پشتیبانی و همچنین نیروهای حفاظتی و فیزیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرفت و پس از بازگشایی پیشنهادات شرکت های امین گستر اشراق و آریا حساب زنجان به عنوان برنده معرفی گردیدند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید