جناب مهندس ندرلو مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز:

ورود و توزیع چهارمین محموله کلزای زمستانه شرکت اورالیس به استان البرز

.

سومین و چهارمین محموله بـذور هیـبریـد کلزای زمســـتـانه شـرکت اورالیس فرانسـه در 4رقـم نپتـون ، ناتــالی ، هیـدرومل ، مرکوری به میزان حدود 36200 کیلـو گرم با پیگیری و تلاش های بی شـائبه همکاران معاونت محترم بازرگانی در مـورخ 95/6/20 از گمرگ ترخیص و حـــدود ســــاعت 18 توســط 2 دسـتگاه تریلی کفی به مجتمـع انبـار مـدیریت اســتان البرز رسـید . این مدیریت به دستور موکد عضو محترم هیات مدیره و معاون مدیرعامل در امور بازرگانی بـا تلاش همکـاران ســاعی و زحمتکش اســـتــان در مـورخ 95/6/21 بـا عنـایت به شــرایـط فورس زمـانی بر اساس برش اعلامی و مجـوز حمـل هـای صـادره ، قبـل از پایـان وقت اداری بـذور فوق را از طریق پایانه حمل مسافری و حمل و نقل جاده های  به 18 اسـتان کشور ارسال نمود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید