پایش میدانی بازار فروش محصولات کودی در خراسان رضوی

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

در مورخ 27 فروردین ماه سال 1398 به جهت بررسی شکایت مردمی بعمل آمده توسط کشاورزان شهرستان تربت جام مبنی بر فروش  کود اوره خارج از شبکه با نرخ های غیر مصوب به کشاورزان منطقه ، کارشناسان واحد فنی و مسئول حراست این مدیریت در معیت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان به شهرستان تربت جام عزیمت نموده و سپس   نسبت به بررسی موضوع و نظارت بر کارگزاران شهرستان و همچنین پایش میدانی بازار فروش محصولات کودی اقدام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید