ورود دومین محموله کلزای وارداتی مونسانتو به استان البرز

به گزارش روابط عمومی به نقل از جناب مهندس ندرلو مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز:

دومین محموله بـذور هیـبریـد کلزای زمســتانه  شـرکت مونسانتو در رقم اکس پاور Expower به میزان حدود 10000 کیلـو گرم  در مـورخ 95/6/13 از گمرگ شهریار ترخیص و به مجتمـع انبـار مـدیریت اســتان البرز رسـید . این مدیریت با تلاش همکـاران سـاعی و زحمتکش اســتان در مورخ 95/6/14 بـا عنایت شــرایـط فورس زمانی و بر اسـاس برش اعلامی و مجـوز حمـل هـای صـادره بـذر فـوق به 10 اســتـان کشور از طریق پایـانه مسـافربری و پایـانه حمـل و نقل ارسال نمود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید