اجرای دوره آموزشی " توصیه های فنی زراعی کاشت برنج برای تولید بذر های استاندارد"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

دوره در سطح پیمانکاران تولید بذور گواهی شده برنج به هدف شناخت  و اجرای فرآیند  تولید و آشنا نمودن بیشتر آنان درتهیه بذور استاندار برنج در دوروز با عناوین ضد عفونی بذر، تهیه خزانه وتولید گیاهچه و تشریح مفاد و موضوعات قرار داد فیمابین توسط این شرکت و با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور، موسسه ثبت و گواهی بذر شعبه استانی و مدیریت حفظ نباتات استان گیلان  برگزار گردید.

مدت زمان اجرای دوره آموزشی : دو  روزبه مدت 12 ساعت ، تاریخ 24 و 25/01/1398

مکان: آموزشکده ومرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی استان گیلان (ساختمان زنده یاد مهندس رئوف) و اراضی آزمایشی تولید نشاء موسسه تحقیقات برنج

مدعوین و تعداد : پیمانکاران تولید بذر و طرف قرارداد شرکت، 25 تن .

موضوعات آموزشی :

1لف_ روز اول : مفاد قرار داد فیمابین و ضد عفونی بذور.

الف-1_  تشریح بند های مختلف قرار داد و تاکید بر رعایت کلیه مفاد آن.

الف-2_  معرفی مهمترین بیماریهای برنج و روش های مقابله با آنها.

الف-3_ سموم قاچ کش ضد عفونی بذر برنج.

الف-4 _ ضد عفونی و جوانه دار نمودن بذر قبل از بذر پاشی در خزانه.

الف-5 _ رعایت نکات ایمنی و سلامت کشاورزان و کارکنان هنگام عملیات ضد عفونی.

ب _  تهیه خزانه و تولید گیاهچه

ب-1_ مروری بر اهمیت خزانه و مشخصات تهیه آن.

ب-2_ مدیریت پس از برداشت بذور.

ب-3 _ انواع خزانه های سنتی، جوی پشته ای و جعبه ای.

ب- 4 _ آماده سازی زمین خزانه.

ب- 5 _ تهیه محلول آب و نمک برای جدا سازی بذور سالم.

ب- 6 _ استفاده از پوشش نایلونی برای خزانه برنج.

ب- 7 _ زمان و مکان خزانه گیری.

ب- 8 _ مبارزه با علف های هرز و حشرات زیان آور خزانه برنج.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید