برگزاری جلسه پایش بازار کود دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
اولین جلسه پایش بازار درخصوص توزیع کود شیمیایی به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان درتاریخ ۹٨/۰۱/۲۶برگزار گردید، دراین جلسه معاون بهبود تولیدات گیاهی ، رئیس بازرسی ومدیرتوسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان، نماینده سازمان صنعت ،معدن وتجارت وکارشناسان مربوطه حضورداشتند دراین جلسه موارد و راهکارهای پایش بازار کود درسال جدید مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید