گزارش بازدید دوره ای کارگزاران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

در بازدید دورهای بعمل آمده از کارگزاران شهرستان دامغان و شاهرود موارد زیر به کارگزاران تاکید  شد.

1- تذکر در خصوص عدم نگهداری وفروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان 

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند 

3-توضیح در خصوص ثبت مزایای استفاده از سامانه1559

4-توضیح و آموزش به کارگزاران در خصوص نحوه صحیح نمونه برداری از کیسه های کود های یارانه ای وارد شده به انبار کارگزاری ها   

5-نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در همه کارگزاری ها 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید