عملیات تهیه صورتهای مالی سال 1397 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با عنایت به برنامه انجام شده و با حضور همکاران محترم امور مالی و بازرگانی استانها در ستاد ، عملیات تهیه صورتهای مالی سال 1397 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تاریخ دهم فروردین ماه 1398 شروع و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید