توزيع 83 تن بذر كلزای اكاپی گواهی شده، در سال زراعی جاری .

جناب آقای مهندس فيروز هرمزی مدير محترم توزيع، حمل و نگهداری شركت خدمات حمايتی كشاورزی به خبرنگار روابط عمومی و امور بين الملل گفت:

در راستای برنامه‌های ابلاغی وزارت متبوع میزان 83 تن بذور کلزای اکاپی گواهی شده تولیدی شرکت کشت و صنعت آستان قدس رضوی با هماهنگی بعمل آمده با مشاور محترم وزیر و مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت متبوع و معاونت محترم امور بازرگانی شركت خدمات حمايتی كشاورزی و مدیریت محترم امور تولید بذر و نهال شركت خدمات حمايتی كشاورزی در سال زراعی جاری تحویل و به استانها جهت توزیع بین کشاورزان و بهره‌برداران ارسال گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید