نمودار نمونه های کود آنالیز شده براساس نوع نمونه و تفکیک ارسالی هر استان در سال گذشته

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

از مجموع 2887 نمونه کود آزمایش شده توسط آزمایشگاه کنترل کیفی کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در سال97 ، تعداد 2770 نمونه کود ارسالی از شعب شرکت مربوط  به طرح کنترل ، نظارت و پایش  مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است  که نتایج آنالیز  96% (2659 نمونه ) قابل قبول و 4% (111نمونه) غیر قابل قبول گزارش شده است .

همچنین کود های سوپرفسفات تریپل و اوره به ترتیب با تعداد 928 و 761 نمونه بیشترین نمونه های آزمایش شده طی یکسال 1397 است.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید