به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی البرز:

ورود اولین محموله بذر کلزای شرکت مونسانتو به كشور

.

اولین محموله بـذور هیبریـد کلزای زمسـتانه و بهاره شرکت مونسانتو در 2 رقم اکس کالیبور به میزان 2435 کیلـو گرم و رقم 7170 به میزان 7273 کیلو گرم در مورخ 95/6/8 از گمرگ شهریار ترخیص و به مجتمـع انبـارهای شركت خدمات حمايتی كشاورزی اســتان البرز رسـید . این مدیریت با تلاش همکـاران ساعی و زحمتکش اسـتان در مورخ 95/6/9 بـا عنایت شــرایـط فورس زمانی و بر اساس برش اعلامی و مجوز حمـل های صادره بـذر فوق به 12 اسـتان کشور از طریق پایانه مسافربری و پایانه حمل و نقل ارسال نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید