بررسی وضعیت و مقدار خسارت انبار مازندران

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با عنایت به وقوع سیل اخیر و گزارش استان مازندران مبنی بر خسارت وارده به انبار سورک ، رئیس اداره بیمه این مدیریت همراه با کارشناس خسارت و مدیر شعبه بیمه سامان در استان مذکور از انبار فوق الذکر بازدید و وضعیت و میزان خسارت وارده را مورد بررسی و ارزیابی نمودند که مبلغ خسارت جهت دریافت در حال پیگیری می باشد .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید