جناب آقای مهندس علی اكبر ندرلو:

ارسال سموم ضد عفونی بذور از استان البرز به ساير استانها

.

در 3 ماهه گذشته این مدیریت با تلاش همکـاران ساعی و زحمتکش شركت خدمات حمايتی كشاورزی اسـتان البرز میزان 17500 لیتر سم ضد عفونی دیویدند ، میزان 17000 لیتر سم ضد عفونی راکسیل و میزان 1600 کیلو سم ضد عفونی کاربوکسین تیرام پودری بر اساس برش اعلامی و مجوز حمـل های صادره  به 22 اسـتان کشور ارسال نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید