جناب آقای مهندس حميد رسولی:

مقدار 196000 کیلوگرم از انواع بذور کلزا به استانهای هدف ارسال و تحویل شد.

بنا به اظهارات جناب آقای مهندس حمید رسولی عضو محترم هیات مدیره و معاون امور بازرگانی شركت خدمات حمايتی كشاورزی با شروع فصل کشت دانه روغنی کلزا، تا کنون مقدار 196000 کیلوگرم از انواع بذور کلزا به استانهای هدف ارسال و تحویل شد.

این بذور شامل :

-1بذور اورالیس                   94000 کیلوگرم

-2بذور هایولا                      54000 کیلوگرم

-3 بذور اوکاپی                     48000 کیلوگرم

این مقدار بذر صرفا از طریق شبکه بزرگ کارگزاران کشور توزیع و در اختیار کشاورزان عزیز قرار خواهد گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید