فعالیت بانک های نشاء برنج در گیلان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از فعالیت بانک های نشاء برنج استان گیلان در تولید نشاء گواهی شده همزمان با شرایط دمایی مساعد استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان صالح محمدی از فعالیت علمی بانک های نشاء استان در تولید نشاء گواهی شده با استفاده از بذرهای پروسس شده شرکت خدمات در سطح وسیع خبر داد و با تاکید به اینکه گسترش این فعالیت منجر به تولید گیاهچه های قوی و سالم که مقاوم به انواع تنش ها ( تنش سرما، خشکی، مکانیکی، تغذیه ای و آفات و بیماری ها و...) خواهد شد و قطعا افزایش عملکرد 10 درصدی را نیز به همراه خواهد داشت. و شرکت خدمات در این حوزه با تامین بذرهای سالم و استاندارد برنج پیشگام میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید