جلسات امور رفاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

جلسات امور رفاهی سازمان جهاد کشاورزی استانی ادارات تابعه و شرکت های وابسته از جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اسفند ماه تشگیل گردید و در رابطه با تدارک و تامین اقلام مورد نیاز عید نوروز کارکنان و سایر امو رفاهی تدابیر ویژه اتخاذ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید