معارفه مدیران بازرسی و حوزه ریاست جهاد کشاورزی استان مازندران

مراسم معارفه مدیران جدید بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هم چنین مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این مراسم که مدیران مرتبط وابسته و پیوسته مرتبط با جهاد کشاورزی مازندران ازجمله: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در آن حضور داشته اند آقای علی عباس تبار به عنوان مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و آقای مسعود احمدی حاجی به عنوان مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به حاضرین معرفی شدند دراین مراسم از زحمات مدیر سابق حوزه که درحال حاضر مدیر شرکت خدمات حمایتی استان می باشد و در این مراسم هم حضور داشته اند ،تقدیر و تشکر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید