ارسال کود سولفات پتاسیم به استان کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

به منظور تـامین کود شـیمیایی مورد نیـاز کشاورزان با مجوز صادره از سوی مدیریت محترم توزیع، حمل و نگهداری میزان 50 تن کود سولفات پتاسیم پودری برابر هماهنگی صورت گرفته با مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان به انبار کارگزاری شهرستان قروه ز استان البرز ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید