تغییر برخی از کارگزاران

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در اسفند ماه سال جاری تعداد 7 فقره کد کارگزاری به علت تخلفات مختلف لغو عاملیت و تعداد 5 کارگزار معرفی شده از سوی استانها نیز کد کارگزاری و عاملیت دریافت نمودند .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید