مهندس علی اكبر ندرلو مدير شركت خدمات حمايتی استان البرز خبر داد:

بازديد مشاور محترم مديرعامل از شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز

 جناب آقای مهنـدس علی بازوند مشاور محترم مدیر عامل در امور استانهای شركت خدمات حمايتی كشاورزی از  محوطه ، ساختمان اداری و امکانات استان ، سایت بوجاری و پروسه فرآوری بذور و همچنین سازه نمایشگاه دائمی نهاده های کشاورزی اسـتان البرز بازدیـد فرموده و نظرات کارشناسی و راهنمود لازم را مبذول داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید