کیسه گیری کود فله در استان مازندران با قدرت ادامه دارد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در بازدید از روند عملیات کیسه گیری کود فله در انبارهای این استان گفت:

کیسه گیری کودهای فله وارده به انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دراستان مازندران  با قدرت ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی افزود: در حال حاضر روند کیسه گیری کود در تمامی انبارهای استان مازندران ادامه داشته و تا به صفر رسیدن عملیات کیسه گیری کودهای فله ادامه خواهد داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید