جلسه پایش و مونیتورینگ کود استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

جلسه ای در خصوص ارزیابی پایش و مونیترینگ کودهای کشاورزی در شبکه کارگزاری استان و بررسی نقاط قوت و ضعف اکیپ اعزامی شرکت به شهرستان ها ومیزان تاثیر پذیری این روند در کنترل و تحت سیستم فعالیت کردن کارگزاری ها و چگونگی اجرای دقیق دستوالعمل و تکمیل فرم های ارسالی از مدیریت حسابرسی و بازرسی با ارائه پیشنهادات اعضا کارگروه که شامل معاونین فنی تولیدی، مالی اداری بازرگانی، واحد حراست،ذیحساب، رئیس اداره بازرگانی، مسئول امور سیستم های استان و کارشناسان بازرگانی مرتبط در محل دفتر مدیر استان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم جهت اجرای منظم و تبیین وظایف محوله صورتجلسه تنظیم شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید