موجودی برداری ازکود اوره انبار کارگزاران مرکزی و شرق استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

در تاریخ 21/12/97 ، براساس دستور العمل شماره 28910/97/55 مورخ 19/12/97 جناب آقای علیزاده عضو محترم هئیت مدیره و معاون امور بازرگانی در خصوص موجودی برداری انبارها ، نماینده این مدیریت ، آقای بهمنی کارشناس واحد فنی و کنترل کیفی استان از انبارهای کارگزاران شرق استان ( شهرستانهای بندرعباس و رودان ) که در اسفند ماه کود اوره دریافت نموده بودند ، بازدید به عمل آورده و علاوه بر تکمیل فرم های مربوط به موجودی برداری ، نظارت لازم بر اساس دستور العمل بازدید دوره ای از انبارهای کارگزاران را نیز انجام داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید