روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی كرمان:

آموزش كاربردی در مورد كودهای ريز مغذی و گوگرد دار و دانه های روغنی در كرمان

 دوره آموزشی معرفی اهمیت استفاده ازکودهای ریزمغذی و گوگرد دار، دانه های روغنی و بازاریابی  به کارگزاران و پیمانکاران تولید بذر در مورخه 95/5/3 به نحو مطلوب برگزار گردید همچنین باهماهنگی های صورت گرفته با معاونت آموزشی گواهینامه آموزشی به کارگزاران شرکت کننده درجلسه تقدیم گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید